توجه : تكميل اين فرم هيچگونه تعهد استخدامي براي شركت ايجاد نمي كند.
لطفا اطلاعات وارد شده را تایید نمایید
نام
نام خانوادگي
تاريخ تولد
محل تولد
مليت
وضعيت نظام وظيفه
شماره‌شناسنامه
محل صدور
كد ملي
وضعيت تاهل
شغل همسر
آدرس دائمي‌
تلفن ثابت
تلفن همراه
نوع واحد مسكوني را كه در آن ساكن هستيد ذكر نماييد
در صورت استيجاري بودن مبلغ اجاره ماهانه را ذكر نماييد
تعداد افراد تحت تكفل و نسبت ايشان
تحصيلات : تحصيلات ديپلم و بالاتر از ديپلم به ترتيب زماني نوشته شود
از تا درجه تحصيلي معدل رشته تحصيلي نام‌محل تحصيل، شهر ، كشور
دوره هاي عمومي ، تخصصي و آموزشي را كه گذرانده ايد ، نام ببريد
مهارتهاي تخصصي (مطالعاتي – اجرايي) خود را ذكر نماييد
سوابق تجربي : ازشغل آخرتان شروع كرده و به ترتيب معكوس درهر موسسه‌اي كه كار كرده‌ايد بنويسيد
از تا نام ، آدرس و تلفن موسسه استخدام كننده نوع شغل و وظايف محوله حقوق‌ماهانه علت ترك
آيا دريافت رضايت نامه از محل يا محلهاي قبلي كه در آن كار كرده ايد براي شما امكان پذير است
تسلط به زبانهای خارجی
زبان خارجی درك مطلب مكالمه نوشتن خواندن
میزان تسلط به کامپیوتر سطح توانايي
Word
Excel
Power Point
Access
Auto Cad
Internet
GIS
نرم افزارهاي تخصصي سطح توانايي
در صورت عضويت در مجامع حرفه‌اي و دانشگاهي وبين‌المللي موارد مربوط را ذكر نماييد
اگرتاليفات و يانشرياتي داريد نام ببريد
آیا سابقه تامین اجتماعی دارید
از تاریخ
لغایت
شماره بیمه
شماره بیمه
شغل مورد نظر
حداقل حقوق درخواستي
آيا امكان گذاردن سفته جهت تضمين حسن انجام كار را داريد
آيا استخدام كمترازشش‌ماه راقبول مي‌كنيد
آيا داراي گواهينامه رانندگي ميباشيد
استخدام در تكساز تابلو بشل ممكن‌است ايجاب نمايد كه در مقاطعي از زمان به ماموريتهايي غير از محل اصلي خدمت اعزام شويد اگر دراین ارتباط محدودیتی دارید اعلام نمایید.
آیا سابقه بیماری خاصی دارید؟(در صورت داشتن بیماری نام آن ذکر شود.)
نام بیماری
ساير موارد ذكر نشده در اين فرم را در صورت لزوم ذكر نماييد
معرف: سه نفر راكه نسبتي با شمانداشته و با شخصيت شما آشنايي دارند معرفي كنيد
نام و نام خانوادگي آدرس و تلفن شغل
لطفاً رزومه خود را پيوست نماييد
اينجانب ، صحت مندرجات ذكر شده در اين فرم را از هر جهت تاييد مي نمايم و چنانچه درهرمرحله خلاف اظهارات فوق احراز شود ،شركت در صورت ايجاد رابطه استخدامي حق قطع يك جانبه رابطه استخدامي را خواهد داشت.